ROCADA RESPONSABILITĂȚILOR

Sedința extraordinară a Consiliului raional Criuleni, moderată de consilierul din partea PDM Zinovie Spetețchi, a avut pe ordinea de zi 15 chestiuni și s-a desfășurat cu participarera a 28 consilieri, exponenți a cinci formațiuni politice. De altfel, majoritatea consilierilor raionali nu sunt novici și cunosc bucătăria administrației publice raionale.

Schimbările au început cu revizuirea organigramei

 

Din acest motiv, probabil, ședința a decurs fără litigii semnificative. Doar ex-președintele Vitalie Rotaru a întrebat de ce e necesar ca în serviciul arhivă să activeze două persoane și de ce s-au creat două funcții de specialiști la aparatul președintelui, cu ce se vor ocupa persoanele în cauză?

DSCN4400

De la stânga la dreapta: preşedintele raionului Iuire Andriuţa, preşedintele şedinţei Zinovie Speteţchi, suplinitorul atribuţiilor secretarului, Diana Rusu

Diana Rusu, suplinitoarea atribuțiilor secretarului Consiliului Raional, a explicat că în majoritatea raioanelor la arhivă lucrează două persoane, că e un volum mare de muncă și chiar dacă dna Casap a muncit atâția ani de una singură, are nevoie de un ajutor, care să o înlocuiască, în cazurile când lipseşte. Cât privește cei doi specialiști în aparatul președintelui,  apoi unul va fi specialist în sport, iar altul în tineret, respectiv, primul va gestiona în calitate de manager instituția publică “Stadionul raional”, celălalt va fi managerul Centrului pentru tineret “UNIT”.

Aleșii, cu 19 voturi pro, 5 împotrivă, două abțineri și o neparticipare la vot, au  aprobat organigrama aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, și statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcțiilor finanțe, învățământ, asistență socială și protecția familiei, secției cultură și turism.

Astfel, subdiviziunile Consiliului raional fără statut de persoană juridică, constituite şi reorganizate conform deciziei Consiliului raional „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Criuleni” nr.02.20 din 15 august 2011, se reorganizează precum urmează:

– Direcţia agricultură, politici economice şi relaţii funciare – în Direcția Agricultură, Economie, Investiții, Relații Externe și Servicii Funciare, din care fac parte Secţia agricultură, Secţia economie, investiții, relații externe şi Serviciul relaţii funciare şi cadastru.

– Direcţia Dezvoltare Comunitară – în Direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură, din care fac parte aparatul direcției și Serviciul arhitectură, urbanism şi administrarea proprietăţii.

Direcţia investiţii şi relaţii economice externe a fost lichidată.

DSCN4410

Primara de Hruşova, Parascovia Cotovici

 Parascovia Cotovici, nemulţumită de decizia consiliului

Subiectul cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Criuleni nr. 21.31din 10 aprilie 2015 „Cu privire la crearea Întreprinderii Municipale „Hruşova-Boşcana-Coşerniţa-Salubritate” se referea la modificarea denumirii întreprinderii și extinderea ariei de activitate pentu a crea o întreprindere, nu doar pentru proiectul inițiat, ci să activeze pentru atragerea  mai multor proiecte pe întreg teritoriul  raionului. Au urmat discuții în controversă cu primara de Hrusova, care printre altele a declarat: “Eu vă rog să scoateți din decizie tot ce e legat de Hrușova, nouă nu ne trebuie nici bani, nici ajutor de la voi, doar întoarceți-ne ce e al nostru și lăsați-ne să lucrăm și nu vă implicați în acest proiect!”.

Iurie Andriuță, președintele raionului a ținut să explice: “Proiectul dat s-a inițiat pentru  trei sate din raionul Criuleni și anume comuna Hrușova, Boșcana și Coșernița, de aceea autorizația de construcție a eliberat-o arhitectul-șef, dar nu primăria. Investitorii au cerut crearea unei întreprinderi și noi am creat-o, însă, am ajuns la concluzia că nu e rentabil să creezi o întreprindere doar pentru un singur proiect și doar pentru unele comune din raion, de aceea am convenit că ar fi bine să schimbăm denumirea, statutul, și să lărgim domeniul de activitate  pe întreg raionul”.

Vitalie Rotaru, consilier ales din partea PLDM, a propus să fie exclus din proiect punctul ce se referă la faptul că la finele proiectului cu rampa de deșeuri obiectul va fi preluat de Întreprinderea municipală creată, precum și tot ce e legat de Hrușova în statutul propus. Mai ales că la moment se ocupă organele de drept de întrebarea dată și nu e clar ce va urma în continuare.

Propunerea a fost acceptată și proiectul de decizie ce prevede modificarea denumirii Întreprinderii Municipale din „Hruşova-Boşcana-Coşerniţa-Salubritate” în „Edilitate Criuleni”; fondarea Întreprinderii Municipale „Edilitate Criuleni”, fondator Consiliul raional Criuleni; aprobarea statutul întreprinderii în redacţie nouă; completarea deciziei cu următoarele alineate :

– Se aprobă valoarea capitalului social 50000 lei – 100% aportul fondatorului;

– Se aprobă sediul întreprinderii pe adresa: or.Criuleni, str. 31August 108;

– Administratorul întreprinderii municipale va fi desemnat de preşedintele raionului în conformitate cu legislaţia în vigoare; a fost votat cu  „pro”  – 17 persoane, o abținere, iar 9 persoane nu au participat la vot.

La subiectul dat vom reveni  cu detalii ulterior.

    Auditul cheltuielilor, acceptat fără multe discuţii

Hârtia de turnesol a sincerității consilierilor raionali din timpul electoralei în cadrul ședinței respective a fost examinarea subiectului “Cu privire la rezultatele misiunii de audit Curţii de Conturi a conformității  exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul  autorităţilor publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014” (Monitorul Oficial nr.197-205 din 31 iulie 2015 pag. 102-130).

Misiunea de audit rezumă că exercițiul bugetar și administrarea fondurilor publice, în special, a patrimoniului imobiliar și activelor transmise în gestiune economică, nu reprezintă pentru autoritățile locale din raionul Criuleni o preocupare stringentă și sistemică. Aceste derapaje au la origine diverse cauze, mai ales factorul uman, cele mai pronunțate fiind ignorarea de către persoanele cu funcții de răspundere a atribuțiilor de serviciu, pe de o parte, și supravegherea neadecvată de către organele publice centrale a entităților din subordine în teritoriul vizat, pe de altă parte. Astfel, autoritățile de resort, mai cu seamă cele financiare, fiscale și cadastrale, practic nu întreprind eforturi conjugate pentru mobilizarea și încurajarea primăriilor în identificarea surselor pasibile de extindere/consolidare a bazei financiare a UAT respective.

În acest context, auditul public extern atestă că administrația raionului, fără a valorifica propriile disponibilități și rezerve, continuă să mizeze pe suportul bugetului de stat, înaintând anual Ministerului Finanțelor propuneri de buget cu indicatori subestimați/diminuați la venituri și supradimensionați la cheltuieli. O atare situație denotă disfuncții semnificative evidente în managementul instituțional și cel financiar. Drept confirmare a celor invocate servește și atitudinea necorespunzătoare a factorilor decizionali din teritoriu vis-à-vis de concluziile și recomandările Curții de Conturi pe marginea precedentului audit (2011).

Consilierii nu au avut întrebări pe marginea informației prezentate succint de sefa Direcției finanțe Vera Anii, deși din iulie până în septembrie au avut suficient timp să citească originalul raportului Curții de Conturi.  Imperfecțiunea cadrului legislativ, instabilitatea legislativă, discordanțele dintre legi nu sunt în favoarea APL. Oricum Curtea de Conturi a mai semnalat în raportul respectiv: urmare a lipsei de monitorizare și control, AP a admis cheltuieli suplimentare pentru serviciile de reparație a autoturismelor cu 125,9 mii lei mai mult decît cele aprobate prin decizia CR (87,1 mii lei). Se relevă că numai pentru deservirea tehnică a unui autoturism (Skoda Superb CR CR 007, anul fabricării 2011) au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 99,0 mii lei, sau cu 51,3 mii lei mai mult ca cele aprobate inițial;

DSCN4419

Vera Anii, şefa Direcţiei finanţe

Nu corespunde rigorilor executarea de către unele AAPL a cheltuielilor pentru reparațiile curente ale clădirilor și încăperilor, întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale, precum și pentru amenajarea teritoriului. Astfel, urmare a auditării cheltuielilor pentru reparațiile curente ale clădirilor și încăperilor folosite de AP, s-a constatat că în anul 2014 cele mai mari cheltuieli, în sumă de 1282,0 mii lei, au fost executate pentru achitarea lucrărilor de reparație parțială a sediului CR. Totodată, se relevă că la achiziționarea lucrărilor de reparații indicate, grupul de lucru din cadrul AP a admis divizarea lucrărilor în 2 contracte separate încheiate cu unul și același antreprenor, în valoare de 1492,2 mii lei , prin ce nu au fost respectate prevederile cadrului legal-normativ  în vigoare. Mai mult decât atât, persoanele responsabile din cadrul AP au acceptat și achitat lucrări neexecutate până la momentul auditului, în valoare de circa 408,8 mii lei , aceste cheltuieli nefiind înregistrate ca datorie a agentului economic față de autoritatea publică, ceea ce a condiționat prezentarea dărilor de seamă cu date eronate

De altfel, raportul menționează că în perioada auditului, oficialii au mai dres busuiocul: Aparatul Președintelui raionului Criuleni a diminuat datoria față de un agent economic cu 65,1 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat regulamentar documentația de proiect în sumă totală de 712,8 mii lei; a contabilizat cotele în societățile comerciale în valoare de 700,8 mii lei; a întreprins măsurile de rigoare și a asigurat finalizarea lucrărilor neexecutate privind reparația curentă a sediului Consiliului raional în sumă totală de 408,8 mii lei; a prezentat Agenției Proprietății Publice darea de seamă pentru anul 2014 cu corectarea unor deficiențe stabilite în cadrul auditului; Primăria or.Criuleni a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 2,8 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat costul documentației de proiect în sumă de 79,2 mii lei; Primăria com. Drăsliceni a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 3,5 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a prezentat caietele de sarcini respective. Primăria s.Măgdăcești a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 6,6 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat în evidență mijloacele fixe în sumă totală de 327,9 mii lei. Primăria s.Ișnovăț a încasat parțial restanța pentru arenda terenurilor, în sumă de 40,0 mii lei. La LT Măgdăcești au fost executate lucrările recepționate și achitate anterior în valoare de 24,5 mii lei, dar neexecutate la momentul respectiv.

Doar un singur consilier, cu experiență de vice-președinte, de altfel, a întrebat retoric, cum de au fost posibile încălcările semnalate în raport, dat fiind experiența onorabilă a șefei direcției finanțe. I s-a recomandat să citească mai atent raportul și să vadă că obiecțiile nu se referă la direcția respectivă. Ceilalți consilieri aveau apă în gură, pentru că deficiențele raportate au fost săvârșite și cu acordul tacit a unei bune majorități dintre ei, în calitate de foști consilieri raionali, când au votat dispozițiile respective.

Fără multe discuții, 26 consilieri au votat pro, unul s-a abținut, pentru decizia ce prevede luarea actului despre rezultatele auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014,  precum şi de măsurile şi acţiunile care necesită a fi întreprinse în continuare întru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi indicate în Raport şi remedierea deficienţelor constatate. Au împuternicit preşedintele raionului să aprobe prin dispoziţie planul general de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, indicate în Raportul de audit.

Şefii direcţiilor, secţiilor, instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului Raional în termen de 15 zile vor elabora propriile planuri interne de măsuri şi acţiuni concrete întru implementarea recomandărilor din Raportul de audit. Până la  01 iulie 2016 vor întocmi şi prezenta Direcţiei Finanţe informaţia privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi cu anexarea documentelor justificative.

Cultura continuă să rămână Cenuşăreasă

DSCN4417

Ca de obicei, mai multe discuții au provocat chestiunile ce țin de rectificarea bugetului și alocarea mijloacelor bănești, care pot fi rezumate la „ŞI NOI AVEM NEVOIE”.  La decizia respectivă vom reveni cu detalii.

Un punct din această decizie îl vom cita, căci se referă la copiii din întreg raionul: „Se micşorează bugetul raional, aprobat pentru anul 2015  cu 33,8 mii lei la grupa de cheltuieli „Palate şi case de cultură şi alte instituţii similare”, direcţionând suma în cauză Direcţiei Educaţie întru procurarea a 85 de mingi pentru instituţiile de învăţământ primar secundar general din raion.

 Gh. MOTRICALA

Imagini video de la ședința din 29 septembrie

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *